Chuyến xe khoa học kỳ thú: Trạm vũ trụ - Thuyết minh - 1/1 Tập


Các bạn nhỏ trên Chuyến xe khoa học kỳ thú vút bay vào quỹ đạo – tiến về phía Trạm Vũ Trụ Quốc Tế – để rồi phải chạy trốn khỏi gấu biển khổng lồ!